ZARZĄDZENIE nr R - 0121-27/2003
Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie
z dnia 20 maja 2003 r.


w sprawie obowiązku dostarczania do Biblioteki Głównej informacji do bazy "DOROBEK"Działając na podstawie rozporządzenia przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę, ustanawiającego publikowany dorobek naukowy jednym z kryteriów oceny jednostek naukowych (Dz. U. nr 146, poz.1642) oraz na podstawie art. 65 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami, zarządza się co następuje:

  1. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich - autorów prac ukazujących się drukiem oraz raportów z prac naukowo-badawczych do bieżącego i kompletnego dostarczania informacji do bazy "DOROBEK" prowadzonej przez Bibliotekę Główną.
  2. Prace wydane drukiem, niedostępne w obiegu księgarskim należy przedkładać Bibliotece Głównej do wglądu w oryginale.
  3. Ostateczny termin przekazania informacji za dany rok kalendarzowy ustala się na dzień 28 lutego roku następnego.
  4. Informacje, o których mowa w pkt 1. należy przekazywać drogą elektroniczną przy użyciu formularzy znajdujących się na stronie internetowej Biblioteki Głównej: http://kangur.ae.krakow.pl/postgres/index.cgi lub bezpośrednio do Biblioteki.
  5. Kierownicy katedr są obligowani do nadzoru swoich pracowników, w celu terminowego i kompletnego składania informacji o dorobku naukowym do Biblioteki Głównej.
  6. W "Ankiecie jednostki" do KBN, stanowiącej załącznik obligatoryjny do wniosku wydziału o dofinansowanie badań naukowych, źródłem do sporządzenia listy publikacji będą wyłącznie informacje zamieszczone w bazie danych "DOROBEK".
  7. Zarządzenie w części dotyczącej składania informacji do Biblioteki Głównej wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
  8. Zarządzenie w części dotyczącej wykorzystania informacji z bazy "DOROBEK" do "Ankiety jednostki" KBN wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.


Rektor
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki